Meeting Rooms

เรามีพื้นที่สำหรับจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และนำเสนอแนวคิดธุรกิจแก่คู่ค้า/ลูกค้าคนสำคัญของท่าน ด้วยโสตทัศนูปกรณ์ที่ครบครันทันสมัย ท่านยังสามารถสั่งเครื่องดื่มและอาหารว่างสำหรับผู้มาประชุมได้ด้วย